Organisatie

Onze school is een vereniging met een Bestuur, Medezeggenschapsraad, Ledenraad en natuurlijk ons team.

Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door vijf ouders van kinderen/groepen van de school. Binnen het Bestuur heeft iedere ouder zijn/haar portefeuille. Van facilitaire zaken, personeelszaken en communicatie tot kwaliteit van onderwijs en financiën. Het Bestuur komt één keer per maand bij elkaar om lopende zaken en beleidsmatige kwesties te bespreken. In de ALV’s worden ouders geïnformeerd, legt het bestuur verantwoording af en vinden stemmingen plaats. Lees meer

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit vier ouders en werkt met mandaat en in opdracht van alle leden van de BMS. De Ledenraad houdt zich bezig met alles wat er in financiële zin op en om de school gebeurt.
De Ledenraad ziet het daarnaast als haar taak de discussie binnen de BMS op gang te houden  en de schoolvereniging op een hoger plan te brengen. De Ledenraad wil helder en open communiceren en zal de ouders gedurende het schooljaar regelmatig informeren over haar activiteiten.  

Medezeggenschapsraad

Wij zijn een professionele MR die tijdig en volledig geïnformeerd wordt en proactief reageert op de actualiteit op onze school. Wij zijn een volwaardige (gesprek)partner en klankbord van de directie. Wij kennen onze rechten en plichten en stellen die in dienst van kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie. Wij behartigen de belangen van kinderen, medewerkers en ouders. 

De MR zoekt verbinding met alle partijen om van daaruit met elkaar samen te werken. Wij richten ons vooral op het vergroten van de openheid en het verbeteren van communicatie met het bestuur, directie, medewerkers en ouders. Als wij beleid toetsen gaan wij uit van respectvolle samenwerking tussen alle betrokkenen in de stichting. Voor het schooljaar 2018/2019 is de belangrijkste taak van de MR om de MR zelf goed en professioneel op te bouwen. 

De MedezeggenschapsRaad bestaat uit drie leerkrachten (P) en drie ouders (O):

Voorzitter: Stephen Beuker (O), MR-lid: Pien Linders (P), ,MR-lid: Steven Evans (O), MR-lid:Maike Koekenbier (P), vacature MR lid oudergeleding en personeelsgeleding

Het Team

Het BMS team bestaat uit een interim directeur, twee intern begeleiders, 16 leerkrachten en drie vakleerkrachten (voor handvaardigheid , muziek en gym). Daarnaast hebben we nog ondersteuning in de vorm van een administratrice. 

De dagelijkse verantwoordelijkheid van de school ligt bij de interim directeur Antoinette Schildkamp, ondersteunt door BCT(Bouwcoordinatoren)-team bestaande uit drie leerkrachten uit de verschillende bouwen.