Organisatie

Schoolbestuur Talent Primair

De Bussumse Montessorischool valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam van de stichting is: 'Talent Primair'. Onder Talent Primair vallen 22 basisscholen. De scholen worden bezocht door ca. 4900 leerlingen. In totaal zijn er 25 leslocaties in de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. De meeste scholen zijn openbare scholen: vier scholen zijn Montessorischolen en daarnaast zijn er een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Talent Primair geeft ook Hoogbegaafden Onderwijs op OBS Blaricum. Voor meer informatie over de scholen kunt u op de website van de scholen zelf kijken. Een totaaloverzicht vindt u via de pagina 'onze scholen' op de website www.talentprimair.nl.
Talent Primair wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). De heer Roel Hoogendoorn is voorzitter en mevrouw Fije Hooglandt lid. Informatie over de stichting kunt u vinden op www.talentprimair.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn. Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de voorzitter van het CvB  die ook de primaire gesprekspartner van de GMR is. De GMR bestaat uit 22 leden, 11 personeelsgeleding + 11 oudergeleding. De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een Medezeggenschapsstatuut en een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd.

Volgens onderwijswetgeving houden de gemeenteraden beperkt toezicht op besturen voor Openbaar onderwijs. Voor een zo soepel mogelijk verloop van het toezicht is het van belang dat de bij Talent Primair betrokken gemeenten tot onderlinge afstemming komen en streven naar eensluidende standpunten. Daarom wordt dit toezicht gecoördineerd via de Regiegroep. Deze bestaat uit 8 wethouders en hun ambtenaren die het openbaar onderwijs hebben overgedragen aan Talent Primair.

De organisatie wordt ondersteund door het bestuursbureau. Dit bureau geeft zowel beleids- als administratieve ondersteuning. De directeuren van de scholen vormen een directieraad en zijn onder leiding van het college van bestuur nauw betrokken bij voorbereiding en de uitvoering van het stichtingsbeleid.

Medezeggenschapsraad (MR)

Wij zijn een professionele MR die tijdig en volledig geïnformeerd wordt en proactief reageert op de actualiteit op onze school. Wij zijn een volwaardige (gesprek)partner en klankbord van de directie. Wij kennen onze rechten en plichten en stellen die in dienst van kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie. Wij behartigen de belangen van kinderen, medewerkers en ouders. 

De MR zoekt verbinding met alle partijen om van daaruit met elkaar samen te werken. Wij richten ons vooral op het vergroten van de openheid en het verbeteren van communicatie met het bestuur, directie, medewerkers en ouders. Als wij beleid toetsen gaan wij uit van respectvolle samenwerking tussen alle betrokkenen in de stichting. 

Het Team

Het BMS team bestaat uit een directeur, een intern begeleider, 16 leerkrachten en drie vakleerkrachten (voor handvaardigheid , muziek en gym). Daarnaast hebben we nog ondersteuning in de vorm van een administratrice. 

De directie van onze school bestaat uit een meerscholen directeur, een locatie directeur De heer Keijer, die ondersteunt wordt door het BCT(Bouwcoordinatoren)-team bestaande uit drie leerkrachten uit de verschillende bouwen. De locatiedirecteur is belast met de algehele leiding van de school en legt verantwoording af aan de meerscholen directeur.