Vertrouwenspersoon

Op de BMS hebben we een aantal vaste regelingen.

Klachtenregeling

Onze school kent een klachtenregeling en een protocol basisklachten. Hierin staat bij wie ouders terecht kunnen en welke stappen zij kunnen ondernemen bij een klacht. Deze beleidsstukken liggen op school ter inzage.

Samengevat:
Het meest vanzelfsprekend is dat ouders met hun klacht naar de leerkracht van hun kind gaan.

Als ouders echter het gevoel hebben niet goed gehoord te zijn of als de klacht van dien aard is, dat deze juist niet met de leerkracht besproken kan worden, kunnen ouders altijd terecht bij de intern begeleiders van de school. Als de kwestie ook dan niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunnen ouders zich wenden tot de directeur Binnen de school hebben we ook een interne vertrouwenspersoon. Dit is Jôke Harreveld. Zij fungeert als tussenpersoon en zal de ouder - afhankelijk van de aard van de klacht – doorverwijzen naar bijvoorbeeld een externe vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon informeert de schoolleiding en het schoolbestuur over de aard van de ingediende klachten. De vertrouwenspersoon verschaft aan anderen geen gegevens over de ouders tenzij hiervoor toestemming is gegeven. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding. 

Luizen

Bij het constateren van luizen/neten bij uw kind? Geef dit dan direct door op school zodat het team een melding: ER ZIJN LUIZEN GECONSTATEERD! maakt aan de ouders van de desbetreffende groep/klas.