Nieuws van de GMR

donderdag 16 december 2021 Nieuws

Op 2 december was alweer de tweede GMR-vergadering van dit schooljaar, met dit keer een overvolle agenda en een geheel digitale opzet vanwege de nu geldende coronamaatregelen. Het eerste half uur van de vergadering was gereserveerd voor ons halfjaarlijkse gesprek met de Raad van Toezicht. We hebben met de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over de actuele thema’s binnen Talent Primair, zoals de gevolgen van corona, de kwaliteit van het onderwijs en de zorg over de onderwijsarbeidsmarkt.
Vervolgens was Lydia Ootjes, Coördinator Professionalisering, aanwezig om de GMR bij te praten over de ontwikkelingen rond professionalisering en Talent Primair als lerende organisatie. Hierbij kwamen ook het vervolg op de Talent Academy en het High Performance Schools-programma aan de orde.
Daarna heeft de GMR met het hoofd P&O en Fije en Roel gesproken over het nieuwe Generatiepact Talent Primair 2021, waarmee de stichting inzet op het langer behouden van leerkrachten, en het Evaluatieverslag kwaliteit van onze scholen 2021. Verder stonden zoals altijd in december de Begroting 2022 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 en de Derdekwartaalrapportage 2021 op de agenda. Voor meer informatie over deze onderwerpen kun je terecht bij Anique van Neer , het GMR-lid van jouw school.

De volgende GMR-vergadering is de overlegvergadering op 10 februari. Dan staan onder voorbehoud het thema Werkbeleving (inclusief de resultaten van de Succes!spiegel en de nieuwe RI&E) en de Vierdekwartaalrapportage 2021 op de agenda. Ook wordt het GMR-jaarverslag over 2021 besproken en vastgesteld.

Als je het interessant vindt om over bovenschoolse dossiers mee te denken, kun je overwegen om toe te treden tot de GMR. Voor verschillende scholen zoeken we nog GMR-leden, dus grijp je kans!

Toehoorders (ouders en personeel) zijn van harte welkom bij de overlegvergaderingen. Wil je een vergadering bijwonen? Meld je dan uiterlijk drie dagen voor de vergadering aan bij Carin Smits (ambtelijk secretaris GMR, carin.smits@xs4all.nl).
De notulen van alle vergaderingen zijn openbaar en worden zo geschreven dat ze ook goed leesbaar zijn voor iemand die niet aanwezig was. Wil je de GMR-notulen ontvangen? Ook dit kun je per mail doorgeven aan Carin.