Kind op de kaart

Op de BMS staat het creëren van een veilige situatie, waarin ieder kind zich kan uiten en optimaal tot ontwikkeling kan komen, voorop. Een rustig, stil, teruggetrokken kind krijgt een andere benadering dan een meer dynamisch kind. De kinderen worden dan ook goed gevolgd: met methode-afhankelijke toetsen worden systematisch de schoolvorderingen van alle leerlingen getoetst. Twee keer per jaar worden op het gebied van lezen, spelling en rekenen alle leerlingen getoetst. Tevens komen alle kinderen meerdere keren per jaar in gesprekken tussen de leerkrachten, de ouders en de intern begeleider aan bod.

Leerlingvolgsysteem

Weten wat ieder kind al beheerst en aan kan is heel belangrijk, daarom hanteren wij een leerlingvolgsysteem (LVS). Wij volgen de kinderen door middel van observaties en toetsen gedurende hun gehele basisschoolperiode. Op de BMS worden alle kinderen in groep 2 t/m 8 minimaal twee keer per schooljaar getoetst. Deze toetsen zijn methode-onafhankelijk en landelijk genormeerd. De uitkomsten van het LVS zeggen iets over de mogelijkheden van het individuele kind. Deze gegevens worden genoteerd en komen in het dossier van de leerling. Er kan naar aanleiding van het leerlingvolgsysteem (signalerende toetsen) extra onderzoek nodig zijn. Hiervoor gebruiken wij diagnostische toetsen om de problemen precies duidelijk te maken. Ook voor kinderen die meer begaafd zijn, kinderen die problemen hebben met plannen e.d. is dit van belang.

Eindtoets groep 8, toetsen en het voortgezet onderwijs

Behalve de signalerende toetsen van het leerlingvolgsysteem nemen wij in het laatste schooljaar in mei de Eindtoets groep 8 af. Deze Eindtoets is een verplichte toets die alle scholen in Nederland moeten afnemen. Deze toets duurt 3 dagen.

Samen met de resultaten uit het Leerlingen VolgSysteem van de leerjaren 6, 7 en 8 vormen ze de basis voor het advies bij de toelating naar het voortgezet onderwijs. Met de scholen waar kinderen hun vervolgopleiding krijgen is er jaarlijks uitwisseling over onze oud-leerlingen en hun eventuele nieuwe leerlingen.