Ouderbijdrage

De BMS is een vereniging van ouders/verzorgers van de schoolgaande kinderen. De Wet op het Primair Onderwijs (art. 40) stelt dat van ouders een bijdrage mag worden gevraagd. De BMS vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Het is echter wel zo dat het niet betalen van de ouderbijdrage direct invloed zal hebben op de omvang van de extra leerlingactiviteiten die we als school kunnen aanbieden. Deze bijdrage is als volgt opgebouwd:

  • a. Een contributie aan de vereniging à €22,50,- per gezin per schooljaar.
  • b. Een ouderbijdrage die afhankelijk is van het gezinsinkomen.

Voor het schooljaar 2017-2018 is deze als volgt vastgesteld:

  • Gezamenlijk inkomen lager dan € 33.000 --> € 250,- per kind
  • Gezamenlijk inkomen tussen de € 33.000 en € 66.000 --> € 375,- per kind
  • Gezamenlijk inkomen van meer dan € 66.000 --> € 500,- per kind

Met de schoolbijdrage worden onder andere de volgende zaken bekostigd:

  • Extra leerkrachten en ondersteunend personeel
  • Vakleerkrachten voor muziek, handvaardigheid en bewegingsonderwijs
  • Aanschaf specifiek montessorimateriaal
  • Overblijftoezicht i.v.m. continurooster
  • Extra voorzieningen ten behoeve van het onderwijs die niet volledig door de overheid bekostigd worden

De ouderbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld door de ALV. Daarop krijgen alle ouders een machtigingsbrief. Ouders kunnen tevens aangeven in welke termijn ze willen betalen. Bij tussentijdse plaatsing op onze school wordt de ouderbijdrage naar rato berekend over de nog resterende maanden van het lopende schooljaar. Bij tussentijds verlaten van de school kunt u als ouder/verzorger een brief sturen naar de penningmeester om de ouderbijdrage naar rato terug te laten betalen.