Speciale aandacht

Door onze keuze voor het gedachtegoed van Maria Montessori krijgt ieder kind veel persoonlijke aandacht. Of je nu bovengemiddeld leert of niet. Wij hebben voor alle kinderen veel aandacht. 

Echt "zittenblijven" bestaat op een Montessorischool daarom niet. Het komt soms wel voor dat een kind een jaar langer of korter over een bouw doet. Dit kind werkt in eigen tempo en op eigen niveau verder.

In de kindbesprekingen wordt vastgesteld welke kinderen welke vorm van extra zorg nodig hebben. Dat kan zowel binnen als buiten de school zijn of voor kinderen die extra uitleg nodig hebben of juist extra uitdaging nodig hebben. Zowel gedrag, prestaties in de klas of toetsuitslagen kunnen de aanleiding zijn voor aanvullende ondersteuning. De leerkracht en ouders kunnen voor advies en ondersteuning altijd terecht bij de interne begeleider van de BMS. Afhankelijk van de hulpvraag kan bijvoorbeeld in nauw overleg met de ouders:

  • de leerkracht een speciaal handelingsplan voor het kind maken (dagelijkse oefeningen)
  • de ouders gevraagd worden thuis met het kind iets extra te oefenen
  • remedial teaching geadviseerd worden
  • het kind individueel of in groepsverband (Pittige Plusklas) verrijkingsstof worden aangeboden
  • een pedagogisch-didactisch onderzoek worden afgenomen door de interne begeleider
  • nader onderzoek te (laten) verrichten
  • een uitgebreid extern onderzoek worden aanbevolen, bijvoorbeeld bij de Onderwijs Begeleidingsdienst (Eduniek) of zorgplatform Weer Samen Naar School
  • het kind worden aangemeld bij de Zorgcommissie (Permanente Commissie Leerlingenzorg)

Wanneer extra hulp?

Extra hulp wordt op de BMS zowel preventief als probleemoplossend ingezet:  al op het moment dat wij verwachten dat een leerling op zeker moment op problemen zal stuiten, wordt extra hulp aangeboden (bijvoorbeeld door extra instructie en/of het aanbieden van oefenstof). Is er al een probleem gesignaleerd, dan starten wij (in overleg met de interne begeleider en de ouders) een programma om dit op te lossen. Vaak gebruiken wij hiervoor (remediërende) materialen uit de orthotheek.

Speciaal onderwijs

Zoals op alle scholen zijn er ook kinderen die, ondanks alle begeleiding, meer gebaat zijn bij speciaal onderwijs. Leidt onze extra hulp aan een kind niet tot de gewenste resultaten, dan kan het zijn dat wij een school voor speciaal basisonderwijs adviseren. De Zorgcommissie (Permanente Commissie Leerlingenzorg) maakt deel uit van het samenwerkingsverband van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs en is voortgevloeid uit van het project Weer Samen Naar School (WSNS). Bij deze commissie ligt de uiteindelijke beslissing of een kind aangemeld mag worden bij een school voor speciaal onderwijs. In de afgelopen jaren is minder dan 1 procent van de kinderen doorverwezen.

Pittige Plusklas 

In onze Pittige Plusklas krijgen kinderen met een hogere begaafdheid extra uitdaging. De kinderen krijgen speciale projecten of opdrachten die ze individueel of als groep kunnen uitvoeren.