Verlof buiten schoolvakanties

Het aanvraagformulier 'Vakantieverlof' vindt u hier.

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Een verzoek om vakantieverlof op grond van het gestelde artikel 14, lid 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Vakantieverlof kan alleen:
Wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

 • Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is.

Verlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en dit:

 • Mag eenmaal per schooljaar verleend worden;
 • Mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in deze periode vakantie te nemen.

Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of aangetoond worden)dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. 

Het dienstrooster van de werkgever van de ouder(s) is geen reden om toestemming te verlenen.

De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring

Is er eenmaal voor een korte extra periode extra verlof voor een vakantie verleend dan mag NIET nog eens een beroep op verlof worden gedaan.

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:

 • Goedkope vliegtickets;
 • Omdat de tickets al gekocht zijn omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • Drukte bij de boot over de straat van Gibraltar;
 • Een van de kinderen kan niet achterblijven;
 • Oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
 • Vakantiespreiding in den lande
 • Dienstrooster van werknemer.

Waarschuwing
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim.

Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt. 

Bezwaarschriftprocedure
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen.

Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door derden. Binnen 6 weken beslist de directeur. Bij een verzoek van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. 

Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar, deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door derden. Binnen 6 weken beslist de leerplichtambtenaar. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u een beroepsprocedure aangaan bij de president van de Arrondissementsrechtbank.

Bij acute spoed is het mogelijk om –naast het indienen van een bezwaarschrift- bij de kantonrechter een voorlopige voorziening aan te vragen.