Verlof gewichtige omstandigheden

Voor bijzondere omstandigheden kunt u verlof aanvragen. Denk hierbij aan jubilea en huwelijk binnen de familie. Het aanvraagformulier 'Verlof gewichtige omstandigheden' vindt u hier.

Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden

 1. 1.Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per jaar of minder

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

 1. 2.Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 8 weken van te voren aan de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente waar de school staat, te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 1. a)Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
 2. b)Voor verhuizing ten hoogste 1 dag
 3. c)Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen.
 4. d)Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in overleg met de directeur of leerplichtambtenaar(bij meer dan 10 dagen)
 5. e)Bij overlijden van ouders of bloed- of aanverwanten in de 1e graad, voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2 e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3een 4e graad ten hoogste 1 dag
 6. f) Bij 25-,40- en 50 jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.
 7. g)Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:

 • Goedkope vliegtickets;
 • Omdat de tickets al gekocht zijn omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • Drukte bij de boot over de straat van Gibraltar;
 • Een van de kinderen kan niet achterblijven;
 • Oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
 • Vakantiespreiding in den lande
 • Dienstrooster van werknemer.

 In beide gevallen geldt: Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

Waarschuwing
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim.

Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Bezwaarschriftprocedure
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen.

Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door derden. Binnen 6 weken beslist de directeur.

Bij een verzoek van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. 

Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar, deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door derden. Binnen 6 weken beslist de leerplichtambtenaar. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u een beroepsprocedure aangaan bij de president van de Arrondissementsrechtbank.

Bij acute spoed is het mogelijk om –naast het indienen van een bezwaarschrift- bij de kantonrechter een voorlopige voorziening aan te vragen.